Търси

ЕКО ИНС

Уважеми дами и господа,

ИНС БРОКЕР БЪЛГАРИЯ предоставя на Вашето внимание настоящата информация, като се надяваме тя да бъде полезна в дейността на дружеството, което представлявате.

 

В качеството ни на Застрахователен брокер на пазара на застраховането на екологични рискове, нашата политика е да предлагаме решение за нови и нововъзникващи рискове. Нашият продукт е насочен пряко към Директивата на ЕС от 2004 г. за екологичната отговорност, която вменява все по-големи ангажименти на фирмите за рискове, свързани с екологията, включително и за възстановяване на биологичното равновесие и разходи за възстановяване на средата.

Покритието на застраховката осигурява защита на фирмите срещу:

 • Вреди, възникващи от постепенно, както и от случайно и инцидентно замърсяване
 • Разходи за разчистване / почистване;
 • Разходи за възстановяване на екологичното равновесие извън помещенията на Застрахования;
 • Оценка и съдебна защита при искове за нарушаване екологичното равновесие;
 • Телесни увреждания и имуществени вреди на трети лица;
 • Условия за замърсяване в и извън помещенията на Застрахования;
 • Замърсяване от емисии, настъпили на места за депониране на отпадъци;
 • Замърсяване настъпило в резултат на транспортиране на отпадъци или други продукти;
 • Разходи за ограничаване размера на вредите и предотвратяване развитието на щетата в начална фаза.

 

Застраховани рискове

 • Производствени и индустриални предприятия
 • Складови помещения
 • Предприятия за преработка и съхранение на отпадъци
 • Търговски помещения – болници, търговски центрове, лаборатории, хотели и други

 

Необходима информация за слючване на застраховката

Необходимо е попълване на приложения въпросник, по който застрахователната компания да изготви оценка на риска и да предостави на Вашето внимание застрахователно предложение. Попълненият въпросник можете да изпратите по факс: 02 8407787, на e-mail: insbulgaria@mail.bg или да го предадете лично на наш представител.

 

В случай на щета

Нашата цел е да осигурим най-доброто обслужване при настъпване на събитие. В случай на сключена застраховка, моля да ни уведомите за настъпилото събитие незабавно след настъпване / узнаване. Това можете да направите като изпратите кратко описание на събитието по електронната поща на нашия електронен адрес: insbulgaria@mail.bg , като е необходимо да посочите следното:

 • обстоятелства на настъпване на вредата;
 • оценка на евентуалните загуби;
 • дата на настъпване;
 • всяка друга информация, която считате за необходима.

 

За допълнителна информация оставаме на Ваше разположение.

 

С Уважение:

Георги Георгиев

Управител

Закон за Опазване и Предотвратяване на Екологични Щети

© 2016 - 2021 Всички права запазени