Търси

Автокаско

Застраховката „Каско на МПС“ е доброволна и осигурява покритие за автомобила срещу различни рискове като пожар, природни бедствия, кражба на автомобила или монтирано в него оборудване, авария вследствие сблъскване с друг автомобил или предмет на пътя и др.

КАКВИ РИСКОВЕ ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА?

За осигуряване на максимална защита  предлагаме покритие „Пълно Каско“, което обещетява пълна загуба или частична щета на Вашия автомобил причинени от:

- Пожар и/или експлозия;

- Природни бедствия;

- Авария в резултат от сблъскване/ удар на МПС с друго превозно средство или предмет на пътното платно по време на движение;

- Злоумишлени действия на трети лица;

- Пълна загуба или частична щета в резултат на удар от друго пътно превозно средство или предмет, докато застрахованото МПС е паркирано;

- Кражба на цялото МПС;

-Грабеж на цялото МПС;

- Противозаконно отнемане на МПС;

- Щети на открито и върнато на собственика противозаконно отнето МПС;

- Кражба чрез взлом на фабрично или допълнително монтирана и трайно прикрепена аудиотехника (срещу допълнителна премия)

КАКВИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОКРИТИЯ ОСИГУРЯВА ЗАСТРАХОВКАТА?

За автомобили с застрахователно покритие „Пълно Каско“ осигуряваме следните допълнителни покрития и преференции:

-          Разходи за транспортиране на автомобила на разстояние до 250 км, когато той не е в движение, от мястото на застрахователното събитие, до най – близкото място за ремонт или до местодомуването;

-          Разходи за престой на увредения автомобил на паркинг до 7 дни;

-          Всички разумно направени разноски за спасяване, ограничаване и/или намаляване  на щетата на застрахованото МПС;

-          Допълнителни разходи при настъпили застрахователни събития извън територията на Република България

БЕЗПЛАТЕН АВТОМОБИЛЕН АСИСТАНС ЗА ЧУЖБИНА

За всички застраховани по застраховка „КАСКО“  леки  автомобили (до 9 места, вкл. Мястото на водача и с общо тегло до 3.5 тона) с Български регистрационни номера се предоставя БЕЗПЛАТНО покритие „Автомобилен Асистанс  за Чужбина“.

КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА СУМА?

Договорената застрахователна сума не може да надвишава действителната стойност на МПС към датата на сключването му и др.  Изчислява се като процент от застрахователната сума, съгласно действаща към датата на сключване на застраховката тарифа и може да бъде платена  в брой или по банков път, еднократно или разсрочено до четири вноски  в зависимост от  желанието на застрахования.

КАК ДА ПОСТЪПИТЕ ПРИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ?

При настъпване на застрахователно събитие, застрахованият е длъжен:

-          Незабавно да уведоми съответните компетентни органи на телефон 112.

-          Да подпълни двустранен протокол, в случай, че има два или повече участника в събитието.

-          Да ни уведоми на посочените телефони.

-          В 7 дневен срок от датата на застрахователното събитие, да подаде писмено уведомление в най- близкия офис на застрахователя.

-          Да представи МПС за оглед и описание на щети.

-          Да предостави изисканите от застрахователя документи за доказване на събитието и определяне на размера на щетите

 

КАК ПОЛУЧАВАТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ?

-          Застрахователното обезщетение се определя в зависимост от възрастта на застрахованото МПС, размера на застрахователната премия и договорените допълнителни условия при сключване на застраховката:

-          Изплащането на обезщетението се извършва в брой или по банков път в срок до 15 след представяне на всички изискани документи:

 

Права, които имаме при сключването на застраховка „Каско”:

  1. Първо трябва да изберете дали да сключите застраховка „Каско” с покритие на всички рискове или на част от тях и да платите застрахователната премия изцяло или на части.
  2. При настъпването на застрахователно събитие имаме право на обезщетение от застрахователя до размера на вредата от настъпилата щета.
  3. Трябва да се знае, че ако автомобилът е на лизинг, то обезщетението се изплаща на собственика на автомобила, т.е. лизингодателя, освен ако в застрахователната полица изрично не е уговорено, че обезщетението се изплаща на лизингополучателя.
  4. Всеки от нас може да уговори самоучастие, което се изразява в поемане от Вас на част от отговорността в случай на настъпване на застрахователно събитие. Размерът на самоучастието не може да надхвърля 50 на сто от застрахователната сума по договора. Размерът на самоучастието задължително трябва да бъде посочен в застрахователния договор.
  5. Собствениците пък могат да предхвърлят правата и задълженията по договора за застраховка при промяна в собствеността върху моторното превозно средство на новия собственик. Ако не желаете да прехвърлите застраховката, тя се прекратява и застрахователят Ви дължи връщане на сумите, платени от Вас до края на договора.
  6. Не на последно място всеки трябва да възстановим застрахователното покритие до размера на първоначално уговорената застрахователна сума, когато това покритие е намалено при изплащане на обезщетение, като доплатите към внесената от Вас премия допълнителна сума, за да си гарантирате, че всяка следваща щета ще бъде оценявана спрямо първоначално договорената застрахователна сума.
© 2016 - 2022 Всички права запазени