Търси

Потребителски кредити

Застраховката покрива риска на търговска банка, отпуснала кредит на физическо или юридическо лице, от спиране на плащанията, изпадане в неплатежоспособност и/или несъстоятелност на кредитополучателя. Обект на застраховане могат да бъдат както портфейли от хомогенни кредити със сходен риск, така и единични кредити с висока стойност и индивидуален рисков профил.

Към групата на кредитните застраховки спада и застраховката на търговски кредити. Тя покрива риска на търговец по смисъла на Търговския закон от спиране на плащанията, изпадане в неплатежоспособност и последваща несъстоятелност на негов контрагент. Обезщетението е равно на размера на дължимата сума след приспадане на уговореното самоучастие. Застраховката е валидна само за Република България.

По застраховка “Кредити”  се застрахова финансово-кредитна институция срещу рискове от неизпълнение на финансови задължения от страна на Кредитополучателя по условията на сключен Договор за заем.

За кого е предназначена?

Полицата е подходяща за финансово-кредитни институции, които отпускат кредити на физически и юридически лица.

Покрити рискове:

  • Обща неплатежоспособност при търговски кредит
  • Кредит, погасяван на части - потребителски кредит
  • Ипотечен кредит
  • Селскостопански кредит
  • Експортен кредит


Застрахователят отговаря за:

  • Дължимите и изискуеми вноски включващи главницата и/или лихви съгласно договора за кредит;
  • Дължима и неплатена сума по кредита, когато кредиторът е изискал предсрочно издължаване на кредита на основание и по реда предвиден в чл.432 от Търговския закон
© 2016 - 2022 Всички права запазени