Търси

Финансови загуби

Застраховката „Разни финансови загуби“ е предназначена за физически и юридически лица, извършващи търговска дейност чрез различни търговски договори.

Какво представлява?

Застраховката има за цел да покрие загуби и разноски, които са понесени от застрахования през периода на действие на полицата, като пряк резултат от непредвидено събитие. Непредвидените събития се описват предварително, като трябва да са такива, че настъпването им е извън контрола на застрахования.

Покритие

Застрахователното покритие включва:

  • Покриват се загуби на приход на застрахования, реализиран вследствие неплащане на дължима вноска по договор за лизинг на МПС, машини, съоръжения или оборудване от страна на лизингополучателя;
  • Финансови загуби от неплащане или друго неизпълнение на задължение на трето лице към застрахования, с което трето лице застрахования е в договорни отношения;
  • Финансови загуби, свързани с договори за наем на движими и недвижими имоти. Обещетение се изплаща, в случая, когато застрахования има сключена застраховка "Щети на имущество"Знаете ли, че...

Стоките, които купивате на лизинг, в по-голямата си част са застраховани с такава полица. Застраховката покрива загубите на лизинговото дружество, ако клиентът, който е взел на лизингови вноски стоката, не се издължи и не връщане стоката.

Как работи?

Полицата не може да покрива само едно вземане, а най-често включва целия портфейл на една лизингова компания. Тук се използват термини като „Застрахователна сума“ на сделката. Това е сумата на всички дължими към застрахования лизингови вноски, съгласно валидни лизингови договори, сключени през периода на застраховката. Единственото изключение са началните (встъпителни) вноски.

За повече подробности можете да се бърните към нашите служители във офисите ни в цялата страна или към всички застрахователни брокери във удобна за вас близост.

© 2016 - 2022 Всички права запазени