Търси

Отговорност на хотелиера и ресторантьора

Застраховка гражданска отговорност на юридическо или физическо лице – търговец по смисъла на Търговския закон, за вреди, причинени на трети лица при осъществяване на хотелиерска и/или ресторантьорска дейност в собствен или нает туристически обект, посочен в полицата.

Основното покритие обхваща всички суми, които застрахованият е законово задължен да заплати в рамките на договорените лимити на обезщетение, на основание претенции на трети лица, като компенсация за телесно увреждане (вкл. смърт, заболяване и/или загуба на работоспособност) и/или щети на имущество, настъпили през периода на застраховката. Обезщетяват се и всички разходи за уреждане на претенциите, направени с писмено съгласие на застрахователя.

Предмет на обезщетение са само вредите, причинени на гости и/или посетители в туристическия обект(и), (вкл. средства за подслон, места за настаняване, заведения за хранене и развлечения и/или центрове и места за предлагане и потребление на допълнителни туристически услуги).

Покритието по застраховката може да бъде разширено, при което предмет на обезщетение стават и вреди, причинени на трети лица, както следва:

  • извън територията на обекта, но на територията на Република България по време на превоз на гости и/или посетители на туристически обекти, извършени с транспорт на застрахования;

  • загуби на имущество (в каса или сейф) на гости и/или посетители вследствие на кражба с взлом или грабеж;

  • материални щети на моторни превозни средства (без кражба и грабеж), които са собственост или се използват от гости и посетители на туристическия обект, за щети, настъпили на територията на охраняем паркинг на обекта вследствие на паркиране и маневриране, извършвано от служители на туристическия обект.

Застрахователната премия се определя в зависимост от договорените лимити на обезщетение, категорията, брой легла/брой места на застрахования хотел и/или ресторант.

В случай на валидна претенция застрахователно обезщетение се определя на база одобрено от застрахователя извънсъдебно споразумение между застрахования и увреденото лице, или ако не бъде постигнато споразумение, на база влязло в сила съдебно решение.

© 2016 - 2022 Всички права запазени