Търси

Отговорност на притежателите на оръжие

Застрахователя застрахова гражданската отговорност на застрахованото физическо лице или застраховащото юридическо лице или едноличен търговец за имуществени и неимуществени вреди, нанесени на трети лица, като пряк резултат от носене и употреба на огнестрелно оръжие.

Предмет на обезщетение по тази застраховка са всички суми, в рамките на договорените лимити, които застрахованият/застраховащият законово е задължен да заплати на основание претенции от трети лица като компенсация за телесно увреждане (вкл. смърт или загуба на работоспособност) и/или щети на имущество, настъпили през периода на застраховката, включително и всички разходи, направени с писменото съгласие на застрахователя.

Застрахователната премия се определя като твърда сума на лице, в зависимост от лимитите на обезщетение и брой на ползваните оръжия.

В случай на валидна претенция застрахователното обезщетение се определя на база одобрено от застрахователя извънсъдебно споразумение между застрахования и увреденото лице, или ако не бъде постигнато споразумение, на база влязло в сила съдебно решение.

Застрахователното обезщетение се изплаща в 14-дневен срок след определяне на основанието и размера на дължимата сума.

© 2016 - 2022 Всички права запазени