Търси

Професионална отговорност на адвокати

Застраховката „Професионална отговорност на адвокати“ се сключва задължително от лица, упражняващи адвокатската професия, съгласно чл. 50 от Закона за адвокатурата.

Застрахователя , застрахова професионалната отговорност на застрахования по отношение на:

  • всички суми до договорените лимити на обезщетение, които застрахованият е законово задължен да заплати като обезщетение за вреди, причинени на клиенти при изпълнение на професионалните задължения като адвокат, (включително от небрежност, грешки или пропуски);

  • разходи по уреждане на претенции, направени със съгласието на застрахователя, като договорените в застраховката лимити включват и разноските по уреждането на исковете;

  • всички суми, дължими съгласно точките по-горе, във връзка с отговорност на партньори (адвокати, помощник-адвокати, записани в застрахователната полица) в случаите, когато съвместно защитават интересите на доверител или подзащитен.

Застраховката се сключва на база попълнен от кандидата за застраховане въпросник-предложение. Полицата се издава след заплащане на застрахователна премия, определена като фиксирана сума на застраховано лице в зависимост от избраните лимити на обезщетение.

В случай на валидна претенция застрахованият получава обезщетение в 14- дневен срок след определянето на основанието и размера му на база извънсъдебно споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото трето лице, или при липса на споразумение – на база влязло в сила съдебно решение.

© 2016 - 2022 Всички права запазени