Търси

Животни, птици и кошери с пчели

Застраховката покрива:

- едри рогати животни на възраст над 3 месеца;
- еднокопитни животни на възраст от 6 месеца до 15 години включително;
- овце и кози на възраст над 3 месеца;
- свине за разплод на възраст над 6 месеца и подрастващи прасета и свине за угояване с живо тегло над 20 кг;
- птици (подрастващи, носачки и бройлери), отглеждани при интензивни условия; кошери с пчели; риба, отглеждана във водоеми за интензивно рибовъдство; фазани, кеклици, пъдпъдъци и полезен дивеч, отглеждани в дивечоразвъдни стопанства.

По Специални условия към полицата се застраховат кучета, елитни и състезателни коне, зайци, патици и гъски за производство на черен дроб, екзотични животни.

© 2016 - 2022 Всички права запазени