Търси

Застраховка живот

На първо място всеки клиент на животозастрахователните компании би трябвало да избере застрахователната сума, както и да посочите трето лице, което да се ползва от правата по застраховката, като в този случй не е необходимо съгласие от това лице.

В случай, че не платим някоя от дължима вноска при разсрочено плащане на премията, застрахователят няма право да търси заплащането й по съдебен ред, а само да намали застрахователната сума до размера на откупната стойност, когато текущите премии по застрахователния договор са платени поне за две години, или да прекрати договора.

Застрахователният договор може да бъде прекратен по всяко време с едностранно писмено изявление, отправено до застрахователя.

От датата на уведомяване на застрахователя застрахователният договор се прекратява, като застрахованият се освобождава от задълженията си по него и има право да получи заплатената застрахователна премия, с изключение на частта, съответстваща на времето, през което застрахователят е носил риск, ако не е настъпило застрахователно събитие. Застрахователят връща частта от премията в 30-дневен срок от получаването на съобщението.

По наше искане застрахователят е длъжен да плати откупната стойност по застрахователния договор, ако са изминали поне две години от началото на застрахователно покритие и са платени всички премии за този период. Откупната стойност се плаща от застрахователя в 20-дневен срок от поискването.

Всеки клиент за животозастрахователните компании има право да получите заем срещу застраховката в размер до размера на откупната стойност, като условията и редът за отпускането, погасяването и лихвата по заема се уреждат в застрахователния договор.

Част от дохода ви – до 10% от данъчната основа - може да е необлагаем, ако се използва за плащане на вноски по застраховката.

© 2016 - 2022 Всички права запазени