Търси

ЗЕЛЕНА КАРТА

ЗЕЛЕНА КАРТА

Зелена карта Сертификат "Зелена карта" е международен сертификат за застраховка, издаван от името на Национално бюро в съответствие с Препоръка № 5, приета на 25 януари 1949 г. от Подкомитета на Комитета по сухопътен транспорт на Икономическата комисия на Организацията на обединените нации за Европа .Сертификатът "Зелена карта" е признат от властите на всички държави, членуващи в системата "Зелена карта", като документ, който удостоверява, че носителят му притежава валидна застраховка Гражданска отговорност, покриваща минималните задължителни лимити на отговорност към трети лица, изисквани от закона в посетената страна.

Сертификатът „Зелена карта” покрива отговорността на водача на моторното превозно средство в трета държава в случай, че той виновно причини имуществени и/или неимуществени вреди на трети лица.Сертификат „Зелена карта” се издава заедно с полицата по застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите" без допълнителна премия или друго плащане от ползвателя на застрахователни услуги. В поле 8. "Териториална валидност" на сертификата "Зелена карта" не се допуска зачертаване на кодове на държави.Сертификат „Зелена карта” е задължителен при пътуване в държавите от системата които са извън ЕИП, а именно: 
Албания Мароко Босна и Херцеговина Русия Беларус  Молдова Р.Македония Тунис Израел Турция Иран

Украйна

Черна Гора Азърбайджан
Важно!Косово не член на системата "Зелена карта". Водачите на МПС с българска регистрация, преминаващи през тази територия , следва да се снабдят на влизане-на граничния пункт със застраховка "Гражданска отговорност", валидна за Косово. 

© 2016 - 2022 Всички права запазени