Търси

Въпроси

Какво да правя при щета?

•    Не оставяйте никога/ не забравяйте ключовете, документите за собственост и панела на радиооборудването в МПС.

•    Не оставяйте никога МПС със запален двигател на улицата, пред дома или гаража си, без надзор.

•    Ако загубите или Ви откраднат заключващо устройство или дистанционно управление от МПС, свидетелство за регистрация (талон) на МПС или регистрационните табели, незабавно уведомете КАТ и вземете служебна бележка. Уведомете и „Каско“ застрахователя си в срок от 24 часа от установяване на загубата.

•    Винаги декларирайте вярно и точно обстоятелствата, за които ви искат информация при сключване на застрахователната полица или искайте съвет, когато не сте сигурни как да отговорите.

Необходими документи за завеждане на щети, които застрахованият или негов упълномощен представител трябва да представи:

•             Застрахователна полица, включително всички издадени добавъци и приложения към нея;

•             Свидетелство за правоуправление на водача, управлявал МПС при настъпването на застрахователно събитие;

•             Попълнено заявление за изплащане на застрахователно обезщетение;

 

Получих  писмо Гаранционния фонд! Какво е това и защо го получавам?

Центъра към Гаранционния фонд е създаден с цел предоставяне на възможност на увреденото лице да получи обезщетение по застраховките “Гражданска отговорност” на автомобилистите и “Злополука” на пътниците в обществения транспорт. Съгласно чл. 295 (3) от Кодекс на Застраховането едно от задълженията на Информационният център е да уведомява собствениците на моторни превозни средства, за които не е сключен договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите или сключеният застрахователен договор е бил прекратен и не е подновен, и им дава срок 14 дни от датата на изпращане на уведомлението да представят доказателства за наличие на сключен и действащ застрахователен договор за тази застраховка. Застраховката  "Гражданска отговорност" трябва да бъде целогодишна и без прекъсване без значение дали автомобила се кара или не.  Единствено когато автомобила е спрян от движение може да няма "Гражданска отговорност"!

Гаранционен Фонд стартира кампания за изпращане на уведомления във връзка с проверка на валидна задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите към 04.11.2012.

Съгласно чл.259, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховане (обн. в ДВ, бр.103 от 23.12.2005 г., в сила от 01.01.2006 г. с последващи изменения и допълнения) всяко лице, което притежава моторно превозно средство, регистрирано в Република България и не е спряно от движение, е длъжно да сключи договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите.

Ако сте получили Уведомително писмо от ИЦ към ГФ можете да проверите в електронния сайт на Гаранционния фонд (www.guaranteefund.bg) дали Вашият застраховател поддържа актуални данни в Информационния център към Гаранционния фонд за сключен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите.

За да проверите за сключена застраховка "Гражданска отговорност" на МПС, въведете поне едно от полетата за ДКН, рама или стикер, както и кода за сигурност изобразен на графиката.

1.    В случай, че към 04.11.2012г. имате сключен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите, но данните за него не са отразени от Вашия застраховател в Информационния център към Гаранционния фонд, се обърнете към Вашия агент, брокер или застраховател, които трябва да подадат актуална информация за Вашето МПС. Не е необходимо да се обаждате в ИЦ към ГФ.

2.    В случай, че към 04.11.2012г. е била  прехвърлена  собствеността на притежаваното моторно превозно средство с нотариално заверен договор за покупко-продажба на МПС, горните указания не се отнасят за Вас и моля да бъдем извинени. Не е необходимо да се обаждате в ИЦ на ГФ, защото право за актуализация на данните за застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите имат само издателите на полицата. Не е необходимо да предоставяте документи за прехвърлянето на собствеността върху автомобила в ИЦ към ГФ, тъй като ние нямаме правото да ги изискваме, или да използваме тази информация.

3.    В случай, че сте предоставили автомобила си на трето лице с нотариално заверено пълномощно, съгласно чл. 4 ал. 3 от Наредба I–45 от 24.03.2000 г. (ДВ, бр. 31 от 2000 г. и изменения), издадена от министъра на вътрешните работи, това лице е длъжно да се регистрира като ползвател в съответната структура на Пътна полиция на МВР.

Какво е Гаранционен фонд?

Гаранционният фонд е юридическо лице със седалище в София и има предмет на дейност извършване на плащания на обезщетения по задължителните застраховки “Гражданска отговорност” на автомобилистите и “Злополука” на пътниците в обществения транспорт.

Създаден е през 1997 г. със Закона за застраховането, извършва своята дейност съобразно действащото законодателство и разработен правилник за устройството и дейността.

Фондът е институция с 10-годишна история и доказана стабилност, която има сериозно превантивно въздействие върху задължителното застраховане.

Гаранционният фонд изпълнява функции и задачи, възложени по закон, насочени към защита на интересите на гражданите на РБългария и на Европейския съюз, и към осигуряване на стабилност, прозрачност и доверие в организацията.

Мисията:

Да отговори на предизвикателствата на новите реалности, като съчетава натрупания 10-годишен опит и актуалните изисквания за развитие на застрахователната сфера.

Целта:

Професионално и коректно обслужване на клиентите на фонда. Това са както пострадалите лица, предявили претенцията си за обезщетение, така и регресноотговорните лица, в това число и упълномощените от тях лица, имащи представителна власт по отношение на Фонда.

Тази основна цел постигаме чрез създаване на подходящи условия за своевременно обезщетяване на пострадалите от катастрофи. При отчитането на общия социален статус в страната, прилагаме подход за доброволно уреждане на взаимоотношенията със задължените лица.

© 2016 - 2022 Всички права запазени