Търси

Професионална отговорност вследствие дейности по сертифициране, лицензиране и контрол

Застрахователя застрахова отговорността на физически лица, правоспособни да издават сертификати, оценки, разрешения и други официални документи и в частност съгласно изискванията на Закона за геодезията и картографията за задължителното застраховане на физически лица, притежаващи правоспособност да извършват дейности по геодезия и картография.

На обезщетение по застраховката подлежат:

  • Всички суми, ненадхвърлящи договорените лимити на обезщетение, които застрахованият бъде законово задължен да заплати като компенсация за вреди, причинени на трети лица, вследствие на небрежност, грешки или пропуски при изпълнение на професионалните му задължения съгласно действащата нормативна уредба като: инженер, геодезист, оценител и други дейности, свързани с удостоверяване на обстоятелства, сертифициране, лицензиране и контрол;

  • Вредите се установяват на основата на претенции, предявени за пръв път писмено през периода на застраховката, при условие че както виновните противоправни действия/бездействия при изпълнение на професионалните задължения, така и настъпилите в пряка причинна връзка с тях вреди, на чиято основа са предявените претенции, са се проявили след началната дата на застраховката или след вписаната в полицата ретроактивна дата, (ако такава е договорена);

  • Застрахователя  ще обезщетява застрахования и за всички разходи по уреждането на претенции и искове, направени със съгласие на застрахователя, като уговорените в полицата лимити включват и разноските по уреждането на исковете.

Застрахователната премия се определя на база данни от предварително попълнен въпросник от кандидата за застраховане, като твърда сума на лице в зависимост от вида дейност, определените лимити на отговорност, брой обслужвани клиенти и други рискови фактори.

В случай на валидна претенция обезщетението се определя на база одобрено от застрахователя извънсъдебно споразумение между застрахования и увреденото лице или, ако споразумение не бъде постигнато, на база одобрено от застрахователя влязло в сила съдебно решение.

© 2016 - 2022 Всички права запазени