Търси

Злополука и заболяване

Застраховката е доброволна и е предназначена за всички работници и служители в едно дружество, включително мениджърския състав. Застраховкaта се сключва  (с поименен списък на застрахованите лица или по средно-списъчен състав) за събития, свързани с живота, здравето и работоспособността на застрахования и се задължава при настъпване на застрахователно събитие в рамките на покрития риск да изплати на застрахования или на ползващо лице договорената в полицата застрахователна сума и/или обезщетение.

Покрити рискове

Основни рискове, които се покриват по полицата, са:

  • смърт вследствие трудова злополука;
  • трайна загуба на работоспособност вследствие трудова злополука.

Допълнителни рискове

По желание на клиента могат да бъдат включени следните допълнителни рискове:

  • смърт вследствие битова злополука;
  • трайна загуба на работоспособност вследствие битова злополука;
  • временна загуба на работоспособност вследствие трудова злополука;
  • временна загуба на работоспособност вследствие битова злополука;
  • медицински разноски вследствие злополука;
  • репатриране вследствие злополука;
  • спасителни разноски;

•    трайна загуба на работоспособност вследствие професионално заболяване;

•   временна загуба на работопособност вследствие общо заболяване;

•   медицински разноски вследствие акутно заболяване;

•    репатриране вследствие акутно заболяване.

 

Застрахователна сума

 

Цената на застраховката е в зависимост от включените рискове, размера на застрахователната сума и рисковия клас, към който се отнася професията на застрахованите лица.

© 2016 - 2022 Всички права запазени