Търси

Отговорността на застрахователя и застрахователни брокери и агенти

Застраховката е задължителна и се сключва съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Договорите за възлагане на строителни работи изискват сключването и на застраховки за отговорност на участниците в проектирането и строителството.

Застрахователя предлага застраховка, съответстваща на международните стандарти, съобразена с българското законодателство и отговаряща на изискванията на ЗУТ и на Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството (Наредбата). Подобно на всички други продукти от задължителен характер, и при тази застраховка лицата и дейностите, както и минималните лимити на отговорност на застрахователя, са указани в Наредбата.

На застраховане съгласно чл. 171 ал.1 от ЗУТ подлежат всички лица, занимаващи се с проектиране, консултиране, строителство, строителен надзор и технически контрол.

За всеки отделен участник в проектирането и строителството минималните лимити на отговорност са определени по категории строежи и са записани в Наредбата. Отговорността на застрахователя за всяко едно събитие през срока на застраховката не може да надвишава лимита на отговорност за едно събитие, който е 50% от общия лимит на отговорност. Отговорността на застрахователя за всички валидни претенции, предявени през срока на застраховката, не може да надвишава договорения общ лимит на отговорност. Застраховката по задължителните нива е годишна.

Възможно е сключване на застраховки с по-високи лимити на отговорност, както е указано в чл. 173, ал. 1 от ЗУТ и касае доброволните нива на застраховане. Обикновено се отнасят за конкретен обект, като застраховката може да бъде по-дълга от една година.

© 2016 - 2022 Всички права запазени