Търси

Професионална отговорност на инвестиционни посредници

Застраховката „Професионална отговорност на инвестиционни посредници“ е задължителна от 01 ноември 2007 г., съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти. Застрахователните покрития, осигурени от застрахователя  по тази застраховка, са за следните инвестиционни услуги и дейности:

  • Приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти;

  • Инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти;

  • Застрахователни събития, покрити по настоящата застраховка, са имуществени вреди, причинени на инвеститори във финансови инструменти, настъпили на територията на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство;

  • Застрахователя ще обезщетява застрахования и за всички разходи по уреждането на претенции вследствие на доказано вредоносно събитие, покрито по застраховката, и направени със съгласие на застрахователя, като уговорените в полицата лимити включват и разноските по уреждането на исковете;

Застрахователната премия се договаря на основа на тарифата на застрахователя, валидна към датата на сключване на застраховката. Определя се от годишния оборот на посредника по сделки с клиенти и лимитите на отговорност.

В случай на валидна претенция дължимото по настоящата застраховка обезщетение се определя на база одобрено от застрахователя извънсъдебно споразумение между застрахования и увреденото лице или, ако споразумение не бъде постигнато, на база одобрено от застрахователя влязло в сила съдебно решение, при което се обезщетяват и разноските на застрахования по съдебното производство за установяване на гражданската му отговорност до размера на договорените лимити, в случай че застрахователят е бил привлечен в процеса.

Обезщетението се изплаща на застрахования в 14-дневен срок след определяне на основанието и размера на дължимата сума, съгласно изискванията на общите условия на застраховката.

© 2016 - 2022 Всички права запазени