Търси

Професионална отговорност на нотариуси

Застраховката „Професионална отговорност на нотариуси“ се сключва от лица, извършващи нотариална дейност, и има задължителен характер съгласно Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Застрахователя  застрахова професионалната отговорност на застрахования по отношение на:

  • Всички суми до договорените лимити на обезщетение, които застрахованият е законово задължен да заплати като обезщетение за вреди, причинени на клиенти при изпълнение на професионалните задължения като нотариус (включително от небрежност, грешки или пропуски);

  • Всички разходи по уреждането на претенции, направени със съгласие на застрахователя, като уговорените в полицата лимити включват и разноските по уреждането на исковете;

  • Всички суми, дължими съгласно точките по-горе във връзка с отговорност на помощник–нотариуси, стажант-нотариуси и други служители в кантората на застрахования, (записани в застрахователната полица).

Застраховката се сключва на база попълнен от кандидата за застраховане въпросник-предложение. Полицата се издава след заплащане на застрахователна премия, определена като фиксирана сума на застраховано лице, в зависимост от избраните лимити на обезщетение.

Застрахованият получава обезщетение в 14-дневен срок след определянето на основанието и размера му на база извънсъдебно споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото трето лице, или при липса на споразумение – на база влязло в сила съдебно решение.

 

© 2016 - 2022 Всички права запазени