Търси

Отговорност на превозвача на товари по шосе

Застраховката „Отговорност на превозвача на товари по шосе” осигурява застрахователна защита срещу материалната отговорност на превозвача за цялостна или частична липса и/или повреда на превозваните от него с автомобилен транспорт товари със собствени и/или наети превозни средства.

Покриват се разумно направените разходи за предотвратяване и намаляване на щети, а също за изясняване на размера на обезщетимите загуби или повреди. Такива разходи включват: спасяване на превозваните стоки, претоварването им, съхранението на стоки на склад, допълнителни разходи за превоз до първоначалното им предназначение и други. Застраховката покрива и разходи за навло, митнически такси и други разноски по превоза на стоката в случай на цялостна липса и пропорционално, когато има частична липса.

При международен автомобилен превоз покритите рискове и лимит на отговорност са съгласно Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на товари CMR, а при превоз на територията на Република България – съгласно Закона за автомобилните превози.

При сключване на абонаментна застраховка застрахователното покритие се простира върху всички рейсове на транспортните средства на застрахования превозвач в рамките на срока на договора.

Застрахователната премия се определя в зависимост от района на осъществяване на превозите, броя на превозните средства, с които оперира превозвачът, и покритите рискове.

© 2016 - 2022 Всички права запазени