Търси

Медицинска застраховка за чужденци в България

Обект на застраховане

По условията на „Медицинска застраховка за чужденци в България“ се застраховат чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България, или преминават транзитно през страната.

Териториална валидност

Застраховката е валидна само за територията на Република България.

Покрити рискове

Покрити рискове по застраховката са:

• медицински разноски вследствие злополука и/или акутно заболяване;

• репатриране вследствие злополука и/или акутно заболяване;

• спешна дентална помощ;

• смърт вследствие злополука.

Застрахователно обезщетение

Застрахователната сума за едно лице е в размер на 60 000 лв. и е определена съгласно Наредба за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през страната.

Застрахователя възстановява 100% реално направените разходи, в рамките на договорения лимит на отговорност, без прилагане на самоучастие.

Екстри

„Медицинска застраховка за чужденци в България“ се сключва при условията на осигурен асистанс за територията на Република България. Чрез асистанс застраховката се осигурява надеждна застрахователна защита като на разположение на застрахованите лица са 24-часов спешен център и денонощна безплатна телефонна линия. При настъпване на застрахователно събитие застрахованите ползват безплатно услугите на лекари, медицински центрове и болници във всички морски и планински курорти, както и във всички големи градове в цялата страна.

© 2016 - 2022 Всички права запазени